تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مجمع عمومی عادی سالانه گروه مالی بانک مسکن برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 1397 با حضور اعضای هیئت مدیره بانک مسکن و اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن در روز دوشنبه 27 اسفند ماه 1397 برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت در سال مالی منتهی به 1396/09/30 روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 با حضور سهامداران و مدیران شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت بازرگانی مهرمینای کیش برای عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1396، در تاریخ 1396/10/24 با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، مدیرعامل و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت عمرانی مسکن گستر برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1396، در تاریخ 1396/10/24 با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، مدیرعامل و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت کارگزاری بانک مسکن، در روز شنبه مورخ 1396/10/23، با حضور مدیران و سهامداران شرکت، اعضای هیئت مدیره بانک مسکن و گروه مالی بانک مسکن، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
مجمع عمومی سالانه صندوق زمین و ساختمان نسیم، در تاریخ 96/10/25 با حضور سهامداران، ارکان صندوق، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.