printlogo


بازدید میدانی مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه 1100 واحدی سبحان قرچک
گزارش تصویری بازدید میدانی مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه 1100 واحدی سبحان قرچک
گزارش تصویری بازدید میدانی مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه 1100 واحدی سبحان قرچک
کد خبر: 388
گزارش تصویری بازدید میدانی دکتر سعید شیرزادی، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه 1100 واحدی سبحان قرچک
لینک مطلب: http://bmfgroup.ir/News/item/388