مدیران ارشد

تلفن:22099257- داخلی 601.پست الکترونیک: info@bmfgroup.ir
 
تلفن:22099257- داخلی 507.پست الکترونیک: eskandari@bmfgroup.ir   تلفن:22099257- داخلی 507.پست الکترونیک: shahriari@bmfgroup.ir
     
تلفن:22099257- داخلی 508.پست الکترونیک: info@bmfgroup.ir
  http://bmfgroup.ir/content/upload/eb776156-1dc8-4e13-bb95-fe7928938ef3.jpg
تلفن:22099257- داخلی 604.پست الکترونیک: khaki@bmfgroup.ir
     

تلفن:22099257- داخلی 507.پست الکترونیک: ghanbari@bmfgroup.ir