منشور اخلاقی

 - ما به شفافیت در فعالیت‌هایمان معتقدیم و همواره تلاش می‌کنیم تا در انجام ماموریت خود صادق باشیم. 
 - امانتداری یکی از مهمترین ارزش‌های سازمانی ماست و در این شرکت احترام به منافع ذینفعان ازاهمیت والایی برخوردار است.
 - ما همواره در تلاشیم تا روحیه همکاری، هماهنگی و انضباط در امور نه تنها در شرکت بلکه در ارتباط با سایر شرکت‌های زیرمجموعه نیز گسترش یابد. 
 - رعایت ارزش‌های دینی و موازین قانونی جز لاینفک کلیه فعالیت‌های ماست.