تاریخچه شرکت
گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) در تاریخ١٣٥٤/٠٨/٢٠ تحت عنوان شرکت باسایک (سهامی خاص)، به منظور اجرای طرحهای ساختمانی، تحت شماره ٢٣٣١٣ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به بهره برداری نموده است. در تاریخ ١٣٨٥/٠٦/٢٨ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده گروه، فعالیت در حوزه بازار سرمایه به فعالیتهای گروه اضافه گردید و نام شرکت به شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن و نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. درتاریخ ١٣٩۰/٠٤/٠٤ نام شرکت به گروه سرمایه گذاری بانک مسکن تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه مصوب شرکت‌های هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید. در نهایت در مجمع فوق العاده اسفند ماه ۱۳۹۳ شرکت به گروه مالی بانک مسکن تغییر نام داد.