راهبرد

استفاده و تخصیص بهینه منابع شرکت در فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی 

کسب بازدهی بهینه در سطوح ریسک مطلوب با قابلیت نقد شوندگی متناسب
کاهش ریسک عملیاتی    

بهره برداری از فرصت های موجود درقوانین بازارهای مالی و بازارهای مرتبط
تعیین و نظارت بر اجرای فرآیندهای شناسایی نقاط ضعف و قوت قوانین موجود فرصت های شناسایی شده با توانایی‌های شرکت و برنامه‌ ریزی اجرایی برای بهره برداری از آن ها
شناسایی فرصت های جدید سرمایه‌ گذاری      
مشارکت در توسعه بازارهای مالی  
شناسایی شرکاء و گسترش ارتباط با شرکای استراتژیک در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت        

 ایجاد یک ساختار بهینه سازمانی و تشکیلاتی بهره ور و کارآمد و تصمیم گیری انعطاف پذیر  

طراحی بهینه و مستند سازی تمام آئین نامه‌ها و دستورالعمل های اجرائی و نظارتی در شرکت  
تفکیک فعالیت‌های اصلی شرکت برمبنای استقلال بخشی آنها و در صورت ضرورت ایجاد شرکتهای مختلف با ساختار سهامداری و مدیریتی متفاوت  
بازمهندسی و به روز رسانی مستمر ساختارها و ارائه خدمات مورد نیاز مالی و سرمایه گذاری برای بانک مسکن  
تدوین اصول نظارتی و ارزیابی درتمام سطوح سازمانی  
استاندارسازی فعالیتهای شرکت طبق معیارها و نرمهای علمی و تجربی  
 تدوین اصول اخلاق حرفه ای وپیاده سازی مستمرآن  
شناخت و ارزیابی مستمر ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی و نظام تصمیم گیری شرکتهای مشابه و همتراز  
پیاده سازی سیستم برنامه ریزی جامع منابع انسانی  
ارتقاء فرهنگ مستند سازی فعالیتهای اصلی شرکت  
ایجاد محیط بیرونی و درونی مناسب سازمانی ذینفع مدار  
ارتقاء سطح مکانیزاسیون و اتوماسیون فعالیت ها در شرکت  
طراحی پایگاه اینترنتی به روز و متعامل  
هدفمند کردن کلیه مطالعات و پژوهش‌های علمی و کاربردی شرکت  
متمرکز کردن و هدفمند ساختن فعالیت های شرکت به صورت مشتری مدار

 

ارائه اطلاعات مالی صحیح و به موقع به مدیریت

تدوین بودجه شرکت بر اساس برنامه های مصوب هیأت مدیره   
برنامه ریزی جهت تنظیم وثبت کلیه وقایع مالی شرکت بر اساس اصول و ضوابط مربوطه   
تدوین آئین نامه های عملیاتی شرکت بر اساس مصوبات هیأت مدیره   
تهیه گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل آن   
برنامه ریزی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت   
پیگیری وصول مطالبات شرکت   
گسترش و بهینه سازی بانک های اطلاعات مالی شرکت   
تهیه گزارشات کنترل بودجه وتعیین علل انحرافات عملکرد از بودجه مصوب
  

 

ایجاد ساختار نیروی انسانی بهره ور و کارآمد و دانش محور

راه اندازی و تقویت مستمر اتاق های فکر و کارگروه های مطالعاتی   
ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی و جذب نیروی کار متخصص و با انگیزه   
ارتقاء فاکتورهای سازمانی رفاه نیروی انسانی   
ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روحی و جسمی نیروی انسانی   
ارتقاء فرهنگ مستند سازی تفکرات در نیروی انسانی   
کاهش تعارض نیروی انسانی