مدیریت دارایی

شرح خدمات


  1. سبد گردانی
  2. صندوق های سرمایه گذاری
  3. مدیریت وجوه نقد
  4. بازار گردانی
  5. بانکداری اختصاصی
  6. صندوق زمین و ساختمان

 ارائه کننده خدمات


ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن انجام می پذیرد.

اطلاعات تکمیلی


مشاهده اطلاعات شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان