مشاوره مالی

شرح خدمات


  1. خدمات ارزشگذاری اوراق بهادار
  2. خدمات پردازش اطلاعات مالی
  3. خدمات تحلیلی و مشاوره سرمایه گذاری
  4. طراحی و تجدید ساختار
  5. مشاوره تملک و ادغام
  6. مشاوره و خدمات تأمین مالی دولتی
  7. مهندسی مالی و مدیریت ریسک

ارائه کننده خدمات


ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن انجام می پذیرد.

اطلاعات تکمیلی


مشاهده اطلاعات شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان