تأمین مالی

شرح خدمات


ابزارهای بدهی 

  1. اوراق اجاره
  2. اوراق استصناع (سفارش ساخت)
  3. اوراق سلف
  4. اوراق مرابحه
  5. اوراق رهنی
  6. اوراق مشارکت

ابزارهای سرمایه

  1. خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه

 ارائه کننده خدمات


ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن انجام می پذیرد.

اطلاعات تکمیلی


مشاهده اطلاعات شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان