جلسه ارزیا‌بی عملکرد شرکت کارگزاری بانک مسکن برگزار شد

جلسه ارزیا‌بی عملکرد 9 ماهه شرکت کارگزاری بانک مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی بانک مسکن، در این جلسه که با حضور مدیران گروه مالی بانک مسکن و شرکت کارگزاری بانک مسکن برگزار شد؛ گزارش عملکرد 9 ماهه این شرکت توسط محمد مهدی بحرالعلوم مدیرعامل این شرکت ارائه شد.
در ادامه راهکارهایی برای افزایش سودآوری و افزایش کیفیت سود شرکت ارائه شد.

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان