واکاوی دو پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در چاچوب سند راهبردی بانک مسکن


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، دکتر حمید یاری، اقتصاددان و کارشناس امور شرکت ها در گروه مالی بانک مسکن، دو پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی را در مراسم رونمایی سند راهبردی بانک مسکن، موردواکاوی قرار داد. 

                                                                                                           

در چارچوب سند راهبردی بانک مسکن 1400 «طرح توانمندسازی مالی سه دســته تقاضای مصرفی» پیش بینی شده است. بر این اساس سه گروه ساکنان بافت فرسوده، حاشیه نشین ها و خانه اولی ها، نقطه تمرکز هر نوع حمایت مالی تعیین شده اند تا تسهیلات بانکی خرید و ســاخت مسکن طی 4ســال آینده با اولویت این ســه دســته تقاضا پرداخت شــود. از این رو وزیر راه و شهرسازی با هدف تسهیل دسترسی جامعه هدف این سند، پیشــنهاد داده است: «طول دوره ســپرده گذاری» و «مدت زمان بازپرداخت» تسهیلات خرید مسکن برای انطباق کامل با استطاعت تقاضای مصرفی باز تنظیم شود.

در این میان حمید یــاری اقتصاددان و کارشناس امور شرکت های گروه مالی بانک مسکن با تأکید برضرورت بازنگری و بازتنظیم فرمول ســپرده گذاری در صندوق های پس انداز مســکن درراســتای رســیدن به تسهیلات در اســتطاعت متقاضیان هدف به پايگاه خبري بانك مسکن گفت:نکته مهم در این مســیر آن اســت کــه در بانکداری متعارف هر تســهیلاتی که پرداخت شــود از قبل باید منابع آن نیز محاســبه شود. بنابراین تبدیل فرمول هر 6 ماه یک برابرموجودی به هر 4 تا 5 ماه یک برابر موجودی قابلیت اجرا نخواهد داشــت مگر در شرایطی که یا منابع آن از جایی محاسبه شود، یا نرخ تسهیلات افزایش یابد.

وی ادامه داد: در مورد توانمندسازی مالی حاشیه نشین ها نکته ای که قابل ذکر اســت آن است که معمولاً این قشر جزو اقشار ضعیف جامعه قرار می گیرند که حتی در صورت پایین بودن نرخ های تســهیلات یا اقســاط آن، قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند. در سایرکشورها نیز این اقشار جزو جامعه هدف تسهیلات گیرندگان قرار نمی گیرند و دولت ها و نهادهای اجتماعی به روش های دیگر نظیر مسکن اجتماعی یا تمهید ترتیبات ویژه ای نظیریارانه تفاوت سود یا یارانه تفاوت قسط مشکل مسکن این دسته از تقاضای مسکن را رفع می کنند. این اقتصاددان به مشکل کوتاه بودن طول دوره بازپرداخت در مقایسه با طول متعارف بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن در کشــورهای مختلف اشاره و عنوان کرد: از این رو پیشنهاد شده که بازپرداخت تسهیلات به جای 12 سال فعلی به حداقل 20 سال برسد که با توجه به محاسبات برای تسهیلات 160 میلیونی صندوق یکم، افزایش طول بازپرداخت این تسهیلات به 20 سال، مبلغ قســط تسهیلات 160 میلیون تومانی (به روش بازپرداخت ســاده) از حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومــان در ماه، به یک میلیــون و 340 هزار تومان تنزل پیدا می کند که به نظر نمی رســد باتوجه بــه این رقم کاهش و افزایش ســود تسهیلات از 89 میلیون تومان به 161 میلیون تومان این پیشــنهاد مورد اســتقبال متقاضیان قرار گیرد یا مشکل آن ها را حل کند.

وی افزود:در این زمینه پیشنهاد می شود نرخ های اقساط پلکانی شــده و روش های پلکانی مختلف و با تنوع زیاد ارائه شــود که با افزایش تنوع در بازپرداخت، هر زوجی با توجه به سبک زندگی خود و امید به آینده شغلی خود بتواند یکی از این پلکان ها را انتخاب کند.

 بــه گفته وی اگرچــه در حال حاضر این تنــوع به دلیل مشــکل پایین بودن ســرمایه بانک مســکن دیده نمی شود هرچند خوشــبختانه سرمایه بانک مســکن در سال جاری افزایــش قابل ملاحظــه ای یافت اما از آنجا کــه این افزایش سرمایه به دلیل تســویه بدهی بانک مسکن با بانک مرکزی بوده اســت عمــلاًمنابع نقدی به بانک تزریــق نکرد و فقط نســبت کفایت سرمایه را تصحیح کرد لذا برای افزایش تنوع روش های بازپرداخت، بانک مســکن نیازمند افزایش سرمایه نقدی تر اســت که در این زمینه پیشــنهاد مدیرعامل بانک مســکن جهت اســتفاده از خط اعتباری 40 هــزار میلیارد تومانی مسکن مهر جهت افزایش سرمایه بانک مسکن به نظر اجرایی می رسد.

print
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir