مدیران ارشد
 

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

مصطفی ازگلی

مدیرعامل

info@bmfgroup.ir

غلامحسین احمدی

معاون امور شرکت‌ها و مجامع

ahmadi@bmfgroup.ir

رضا خاکی

مدیر امور پشتیبانی و منابع انسانی

khaki@bmfgroup.ir

سید قاسم هاشمی راد

مدیر امور مالی

rad@bmfgroup.ir

ابوالفضل جعفری

مدیر امور شرکت‌ها

jafari@bmfgroup.ir

مهدی شهریاری

مدیر امور سرمایه گذاری

shahriari@bmfgroup.ir

سید امین افصحی

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل

afsahi@bmfgroup.ir