هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره: آقای حمید رحمتیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره: آقای مصطفی ازگلی

عضو هیئت مدیره: آقای سید علی رئیس زاده

عضو هیئت مدیره: آقای صابر عسکرپور