ترکیب سهامداران

  صورت ریز سهامداران و درصد هر یک در تاریخ ١٣٩5/٠٩/٣٠ به شرح زیر است:
 

نام سهامدار

درصد

تعداد سهام

میلیون ریال

بانک مسکن

99/98

1,199,760,000

1,199,760,000

شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت

0/005

60,000

60

شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن

0/005

60,000

60

شرکت عمرانی مسکن گستر

0/005

60,000

60

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

0/005

60,000

60

جمع

100

1,200,000,000

1,200,000,0