موضوع فعالیت

فعالیت های اصلی شرکت :  
١. سرمایه گذاری در سهام ٫ سهم الشرکه ٫ واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت ٫ موسسه یا صندوق سرمایه پذیر ٫ به طوری که شرکت ٫ موسسه یا صندوق سرمایه پذیر ( اعم از ایرانی یاخارجی ) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: 
١.١.    تهیه زمین و اجرای طرح های ساختمانی از جمله ساختمانهای مسکونی ٫ تجاری و اداری اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی
١.٢.   اجرای طرح های تاسیساتی و زیربنایی 
١.٣.   تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی 
١.٤.    واردات و توزیع و معاملات کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی 
١.٥.    سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت های سرمایه گذاری
١.٦.    ارائه خدمات مالی از جمله خدمات کارگزاری ٫ بازارگردانی ٫ مشاور سرمایه گذاری ٫ سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی.2 بند فوق را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یاعلاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند 

٢.    انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیرموضوع بند ١ فوق : 
٢.١.     خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
٢.٢.      خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژهها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر 
٢.٣.     انجام مطالعات ٫ تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی٫ فنی ٫ علمی ٫ بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
٢.٤.     تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یاتضمین بازپرداخت 
٢.٥.    تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر 
٢.٦.   شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ١ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر 
٢.٧.   ارائه سایر خدمات فنی ٫ مدیریتی ٫ اجرایی و مالیبه اشخاص حقوقی سرمایه پذیر 

٣.   سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام ٫ سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رایآن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع ۲ بند فوق را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یاعلاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند


موضوع فعالیت های فرعی : 
١.    سرمایه گذاری در مسکوکات ٫ فلزات گران بها ٫ گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
٢.    سرمایه گذاری در سهام ٫ سهم الشرکه ٫ واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ٫ موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد ٫ کنترل شرکت ٫ موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیارنگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد
٣.   سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد 
٤.   سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ٫ پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع 
٥.   ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله : 
٥.١.    پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری 
٥.٢.    تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
٥.٣.    مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
٥.٤.    تضمین نقد شوندگی ٫ اصل یا حداقل سود اوراق بهادار