راهبرد

استفاده و تخصیص بهینه منابع شرکت در فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی 
 
1. کسب بازدهی بهینه در سطوح ریسک مطلوب با قابلیت نقد شوندگی متناسب   
 
2. کاهش ریسک عملیاتی    
- مانیتورینگ مستمر سایرفعالیتهای اجرائی داخلی و برون سپاری شده شرکت      
- خرید، مشارکت یا تأسیس واحدهای تسهیل کننده فعالیتهای شرکت  
 
3. بهره برداری از فرصتهای موجود درقوانین بازارهای مالی و بازارهای مرتبط  
 
4. تعیین و نظارت بر اجرای فرآیندهای شناسایی نقاط ضعف و قوت قوانین موجود فرصتهای شناسایی شده با توانایی‌های شرکت و برنامه‌ ریزی اجرایی برای بهره برداری از آنها  
 
5. شناسایی فرصتهای جدید سرمایه‌ گذاری      
- بهبود ساختار درآمدزایی شرکت      
- شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه‌های جدید    
- کسب کلیه مجوزهای لازم برای انجام فعالیتهای مالی  

6. مشارکت در توسعه بازارهای مالی  
- تدوین راهکار بهره برداری از فرصتهای مرتبط با سرمایه‌ گذاری‌های سهام شرکتهای موضوع اصل 44 و سهام عدالت      
- مشارکت در ایجاد و گسترش فعالیتهای اتوماسیون برای ابزارها و نهادهای مالی فعال در بازار     
- مشارکت در ایجاد و گسترش نهادهای جدید در صنعت واسطه گری مالی  

7. شناسایی شرکاء و گسترش ارتباط با شرکای استراتژیک در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت      
- شناسایی شرکاء و حفظ ارتباط مستمر با آنها      
- مشارکت و گسترش ارتباط با نهادهای مالی داخلی و خارجی      
- مشارکت و گسترش ارتباط با بیمه ها      
- ارتباط با شرکتهای فعال در بخش ساختمان     
 

ایجاد یک ساختار بهینه سازمانی و تشکیلاتی بهره ور و کارآمد و تصمیم گیری انعطاف پذیر  
     
- طراحی بهینه و مستند سازی تمام آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرائی و نظارتی در شرکت  
- تفکیک فعالیت‌های اصلی شرکت برمبنای استقلال بخشی آنها و در صورت ضرورت ایجاد شرکتهای مختلف با ساختار سهامداری و مدیریتی متفاوت  
- بازمهندسی و به روز رسانی مستمرساختارها و ارائه خدمات مورد نیاز مالی وسرمایه گذاری برای بانک مسکن  
- تدوین اصول نظارتی و ارزیابی درتمام سطوح سازمانی  
- استاندارسازی فعالیتهای شرکت طبق معیارها و نرمهای علمی و تجربی  
- تدوین اصول اخلاق حرفه ای وپیاده سازی مستمرآن  
- شناخت و ارزیابی مستمر ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی و نظام تصمیم گیری شرکتهای مشابه و همتراز  
- پیاده سازی سیستم برنامه ریزی جامع منابع انسانی  
- ارتقاء فرهنگ مستند سازی فعالیتهای اصلی شرکت  
- ایجاد محیط بیرونی و درونی مناسب سازمانی ذینفع مدار  
- ارتقاء سطح مکانیزاسیون واتوماسیون فعالیتها درشرکت  
- طراحی پایگاه اینترنتی به روز ومتعامل  
- هدفمند کردن کلیه مطالعات و پژوهش‌های علمی و کاربردی شرکت  
- متمرکز کردن و هدفمند ساختن فعالیتهای شرکت به صورت مشتری مدار
 
 

ارائه اطلاعات مالی صحیح و به موقع به مدیریت
        
- تدوین بودجه شرکت بر اساس برنامه های مصوب هیات مدیره   
- برنامه ریزی جهت تنظیم وثبت کلیه وقایع مالی شرکت بر اساس اصول و ضوابط مربوطه   
- تدوین آئین نامه های عملیاتی شرکت بر اساس مصوبات هیات مدیره   
- تهیه گزارشات مالی وتجزیه وتحلیل آن   
- برنامه ریزی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت   
- پیگیری وصول مطالبات شرکت   
- گسترش و بهینه سازی بانکهای اطلاعات مالی شرکت   
- تهیه گزارشات کنترل بودجه وتعیین علل انحرافات عملکرد از بودجه مصوب  
 
 

ایجاد ساختار نیروی انسانی بهره ور و کارآمد و دانش محور

- راه اندازی و تقویت مستمر اتاق های فکر و کارگروههای مطالعاتی   
- ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی و جذب نیروی کار متخصص و با انگیزه   
- ارتقاء فاکتورهای سازمانی رفاه نیروی انسانی   
- ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روحی و جسمی نیروی انسانی   
- ارتقاء فرهنگ مستند سازی تفکرات در نیروی انسانی   
- کاهش تعارض نیروی انسانی