راهبرد

استفاده و تخصیص بهینه منابع شرکت در فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی 

کسب بازدهی بهینه در سطوح ریسک مطلوب با قابلیت نقد شوندگی متناسب
کاهش ریسک عملیاتی    

بهره برداری از فرصت های موجود درقوانین بازارهای مالی و بازارهای مرتبط
تعیین و نظارت بر اجرای فرآیندهای شناسایی نقاط ضعف و قوت قوانین موجود فرصت های شناسایی شده با توانایی‌های شرکت و برنامه‌ ریزی اجرایی برای بهره برداری از آن ها
شناسایی فرصت های جدید سرمایه‌ گذاری      
مشارکت در توسعه بازارهای مالی  
شناسایی شرکاء و گسترش ارتباط با شرکای استراتژیک در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت        

 ایجاد یک ساختار بهینه سازمانی و تشکیلاتی بهره ور و کارآمد و تصمیم گیری انعطاف پذیر  

طراحی بهینه و مستند سازی تمام آئین نامه‌ها و دستورالعمل های اجرائی و نظارتی در شرکت  
تفکیک فعالیت‌های اصلی شرکت برمبنای استقلال بخشی آنها و در صورت ضرورت ایجاد شرکتهای مختلف با ساختار سهامداری و مدیریتی متفاوت  
بازمهندسی و به روز ر