سرمایه گذاری ساختمانی

شرح خدمات


  1. انجام هرگونه فعالیت عمرانی، اعم از شهرسازی، تاسیساتی، فنی، مهندسی و امور مربوطه 
  2. ساخت مجتمع‌های مسکونی،تجاری، اداری و آموزشی
  3. ساخت آزاد راه، خطوط انتقال آب و آماده سازی زمین
 

 ارائه کننده خدمات


ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن و عمرانی مسکن گستر انجام می پذیرد.
 

اطلاعات تکمیلی


مشاهده اطلاعات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
مشاهده اطلاعات شرکت عمرانی مسکن گستر

باشگاه مخاطبان