مدیریت دارایی

شرح خدمات


  1. سبد گردانی
  2. صندوق های سرمایه گذاری
  3. مدیریت وجوه نقد
  4. بازار گردانی
  5. بانکداری اختصاصی
  6. صندوق زمین و ساختمان

 ارائه کننده خدمات


ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن انجام می پذیرد.

اطلاعات تکمیلی


مشاهده اطلاعات شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

باشگاه مخاطبان