تأمین مالی


ابزارهای بدهی 

  1. اوراق اجاره
  2. اوراق استصناع (سفارش ساخت)
  3. اوراق سلف
  4. اوراق مرابحه
  5. اوراق رهنی
  6. اوراق مشارکت

ابزارهای سرمایه

  1. خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه
ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن انجام می پذیرد.
مشاهده اطلاعات شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

 

باشگاه مخاطبان