برگزاری مجمع شرکت واسپاری آباد مسکن

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت واسپاری آباد مسکن برای بررسی عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 31/06/1396 روز یکشنبه 03/10/1396 با حضور سهامداران و مدیران شرکت واسپاری آباد مسکن و مدیرعامل و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت واسپاری آباد مسکن برای بررسی عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 31/06/1396 روز یکشنبه 03/10/1396 با حضور سهامداران و مدیران شرکت واسپاری آباد مسکن و مدیرعامل و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در قالب فعالیت های عملیاتی، اقدامات توسعه بازار و محیط رقابتی، بهبود فرآیند، مدیریت سرمایه انسانی از جمله رئوس محتوای گزارش ارائه شده شرکت واسپاری آباد مسکن در کنار ارائه صورت های مالی و گزارش حسابرسی این شرکت بوده است.
پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و گزارش بازرس و حسابرس قانونی صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به 31/06/1396 به تصویب رسید و اعضای هیئت مدیره شرکت برای دو سال آتی تعیین گردیدند.
بنابراین گزارش مجمع فوق العاده این شرکت نیز برگزار گردید که تغییر نام شرکت به "واسپاری بانک مسکن" مورد تصویب قرار گرفت.
گفتنی ست شرکت واسپاری آباد مسکن از شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن می باشد.
 

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان