استفاده و تخصيص بهينه منابع شرکت در فعاليتهاي سرمايه گذاري واقتصادي

   - کسب بازدهي بهينه در سطوح ريسک مطلوب با قابليت نقد شوندگي متناسب.

    - کاهش ريسک عملياتي

       *  مانيتورينگ مستمر سايرفعاليتهاي اجرائي داخلي و برون سپاري شده شرکت.

       *  خريد، مشارکت يا تأسيس واحدهاي تسهيل کننده فعاليتهاي شرکت.

   - بهره برداري از فرصتهاي موجود درقوانين بازارهاي مالي و بازارهاي مرتبط.

   - تعيين و نظارت بر اجراي فرآيندهاي شناسايي نقاط ضعف و قوت قوانين موجود و در دست تهيه و تصويب، تطبيق فرصتهاي شناسايي شده با توانايي‌هاي شرکت و برنامه‌ ريزي اجرايي براي بهره برداري از آنها.

   - شناسايي فرصتهاي جديد سرمايه‌ گذاري

      *  بهبود ساختار درآمدزايي شرکت.

      *  شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري در حوزه‌هاي جديد.

      *  کسب کليه مجوزهاي لازم براي انجام فعاليتهاي مالي.

   - مشارکت در توسعه بازارهاي مالي

      *  تدوين راهکار بهره برداري از فرصتهاي مرتبط با سرمايه‌ گذاري‌هاي سهام شرکتهاي موضوع اصل 44 و سهام عدالت.

      *  مشارکت در ايجاد و گسترش فعاليتهاي اتوماسيون براي ابزارها و نهادهاي مالي فعال در بازار.

      *  مشارکت در ايجاد و گسترش نهادهاي جديد در صنعت واسطه گري مالي.

   - شناسايي شرکاء و گسترش ارتباط با شرکاي استراتژيک در تامين منابع مالي مورد نياز شرکت

      *  شناسايي شرکاء و حفظ ارتباط مستمر با آنها.

      *  مشارکت و گسترش ارتباط با نهادهاي مالي داخلي و خارجي.

      *  مشارکت و گسترش ارتباط با بيمه ها.

      *  ارتباط با شرکتهاي فعال در بخش ساختمان.

       

ايجاد يک ساختار بهينه سازماني و تشکيلاتي بهره ور و کارآمد و تصميم گيري انعطاف پذير 

   - طراحي بهينه و مستند سازي تمام آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرائي و نظارتي در شرکت.

   - تفکيک فعاليت‌هاي اصلي شرکت برمبناي استقلال بخشي آنها و در صورت ضرورت ايجاد شرکتهاي مختلف با ساختار سهامداري و مديريتي متفاوت.

   - بازمهندسي و به روز رساني مستمرساختارها و ارائه خدمات مورد نياز مالي وسرمايه گذاري براي بانک مسکن.

   - تدوين اصول نظارتي و ارزيابي درتمام سطوح سازماني.

   - استاندارسازي فعاليتهاي شرکت طبق معيارها و نرمهاي علمي و تجربي.

   - تدوين اصول اخلاق حرفه اي وپياده سازي مستمرآن.

   - شناخت و ارزيابي مستمر ساختارهاي سازماني و تشکيلاتي و نظام تصميم گيري شرکتهاي مشابه و همتراز.

   - پياده سازي سيستم برنامه ريزي جامع منابع انساني.

   - ارتقاء فرهنگ مستند سازي فعاليتهاي اصلي شرکت.

   - ايجاد محيط بيروني و دروني مناسب سازماني ذينفع مدار.

   - ارتقاء سطح مکانيزاسيون واتوماسيون فعاليتها درشرکت.

   - طراحي پايگاه اينترنتي به روز ومتعامل.

   - هدفمند کردن کليه مطالعات و پژوهش‌هاي علمي و کاربردي شرکت.

   - متمرکز کردن و هدفمند ساختن فعاليتهاي شرکت به صورت مشتري مدار.

 

ارائه اطلاعات مالي صحيح و به موقع به مديریت

    - تدوين بودجه شرکت بر اساس برنامه هاي مصوب هيات مديره.

    - برنامه ريزي جهت تنظيم وثبت کليه وقايع مالي شرکت بر اساس اصول و ضوابط مربوطه.

    - تدوين آئين نامه هاي عملياتي شرکت بر اساس مصوبات هيات مديره.

    - تهيه گزارشات مالي وتجزيه وتحليل آن.

    - برنامه ريزي جهت تامين منابع مالي مورد نياز شرکت. 

    - پيگيري وصول مطالبات شرکت.

    - گسترش و بهينه سازي بانکهاي اطلاعات مالي شرکت.

    - تهيه گزارشات کنترل بودجه وتعيين علل انحرافات عملکرد از بودجه مصوب.

 

  ايجاد ساختار نيروي انساني بهره ور و کارآمد و دانش محور

    - راه اندازي و تقويت مستمر اتاق هاي فکر و کارگروههاي مطالعاتي.

    - ارتقاء سطح دانش نيروي انساني و جذب نيروي کار متخصص و با انگيزه.

    - حمايت مالي از اعزام نيروهاي توانمند داخلي به خارج از کشور.

    - ارتقاء فاکتورهاي سازماني رفاه نيروي انساني.

    - ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روحي و جسمي نيروي انساني.

    - ارتقاء فرهنگ مستند سازي تفکرات در نيروي انساني.

    - کاهش تعارض نيروي انساني.

    - گسترش استفاده از زبان انگليسي در مکالمات و مکاتبات داخلي.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir