فعاليت هاي اصلي شرکت : 

  ١. سرمايه گذاري در سهام ٫ سهم الشرکه ٫ واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي با هدف کسب انتفاع و کنترل عمليات يا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت ٫ موسسه يا صندوق سرمايه پذير ٫ به طوري که شرکت ٫ موسسه يا صندوق سرمايه پذير ( اعم از ايراني ياخارجي ) در زمينه يا زمينه هاي زير فعاليت کند : 

١.١.    تهيه زمين و اجراي طرح هاي ساختماني از جمله ساختمانهاي مسکوني ٫ تجاري و اداري اعم از شهرک سازي و مجتمع سازي . 

١.٢.   اجراي طرح هاي تاسيساتي و زيربنايي . 

١.٣.   توليد مصالح و تجهيزات ساختماني . 

١.٤.    واردات و توزيع و معاملات کليه مصالح و تجهيزات ساختماني . 

١.٥.    سرمايه گذاري در اوراق بهادار به عنوان يک شرکت سرمايه گذاري با رعايت مقررات مربوط به شرکت هاي سرمايه گذاري.

١.٦.     ارائه خدمات مالي از جمله خدمات کارگزاري ٫ بازارگرداني ٫ مشاور سرمايه گذاري ٫ سبدگرداني و پردازش اطلاعات مالي.

2 بند فوق را منحصرا به اشخاص سرمايه پذير ياعلاوه بر اشخاص سرمايه پذير به ديگران ارائه مي نمايند . 

٢.    انجام فعاليت هاي زير در ارتباط با اشخاص سرمايه پذيرموضوع بند ١ فوق : 

٢.١.     خدمات اجرايي در تهيه و خريد مواد اوليه و ماشين آلات براي اشخاص حقوقي سرمايه پذير .

٢.٢.      خدمات طراحي و مهندسي اصولي و تضمين پروژهها براي اشخاص حقوقي سرمايه پذير .

٢.٣.     انجام مطالعات ٫ تحقيقات و بررسي هاي تکنولوژيکي٫ فني ٫ علمي ٫ بازرگاني و اقتصادي براي بهره برداري توسط اشخاص حقوقي سرمايه پذير.

٢.٤.     تامين منابع مالي اشخاص حقوقي سرمايه پذير از منابع داخلي شرکت يا از طريق ساير منابع از جمله اخذ تسهيلات بانکي به نام شرکت يا شخص حقوقي سرمايه پذير با تامين وثيقه يا تضمين بازپرداخت از طريق شرکت يا بدون تامين وثيقه ياتضمين بازپرداخت . 

٢.٥.    تدوين سياست هاي کلي و راهبردي و مديريتي اشخاص حقوقي سرمايه پذير . 

٢.٦.   شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در خصوص بند ١ فوق به منظور معرفي به اشخاص حقوقي سرمايه پذير . 

٢.٧.   ارائه ساير خدمات فني ٫ مديريتي ٫ اجرايي و ماليبه اشخاص حقوقي سرمايه پذير . 

٣.   سرمايه گذاري با هدف کسب انتفاع و کنترل عمليات يا نفوذ قابل ملاحظه در سهام ٫ سهم الشرکه و ساير اوراق بهادار داراي حق رايآن عده از اشخاص حقوقي که خدمات موضوع ۲ بند فوق را منحصرا به اشخاص سرمايه پذير ياعلاوه بر اشخاص سرمايه پذير به ديگران ارائه مي نمايند.

 

موضوع فعاليت هاي فرعي : 

١.    سرمايه گذاري در مسکوکات ٫ فلزات گران بها ٫ گواهي سپرده بانکي و سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها و موسسات مالي اعتباري مجاز . 

٢.    سرمايه گذاري در سهام ٫ سهم الشرکه ٫ واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شرکت ها ٫ موسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف کسب انتفاع به طوري که به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد ٫ کنترل شرکت ٫ موسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختيارنگرفته يا در آن نفوذ قابل ملاحظه نيابد.

٣.   سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار که به طور معمول داراي حق راي نيست و توانايي انتخاب مدير يا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نميدهد . 

٤.   سرمايه گذاري در ساير دارايي ها از جمله دارايي هاي فيزيکي ٫ پروژه هاي توليدي و پروژه هاي ساختماني با هدف کسب انتفاع . 

٥.   ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله : 

٥.١.    پذيرش سمت در صندوق هاي سرمايه گذاري .

٥.٢.    تامين مالي بازارگرداني اوراق بهادار .

٥.٣.    مشارکت در تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار .

٥.٤.    تضمين نقد شوندگي ٫ اصل يا حداقل سود اوراق بهادار .

 


کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir