صورت ریز سهامداران و درصد هر یک در تاریخ ١٣٩5/٠٩/٣٠ به شرح زیر است:

نام سهامدار

درصد

تعداد سهام

میلیون ریال

بانک مسکن

99/98

000,760,199,1

000,760,199,1

شرکت آموزشی ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت

0/005

000,60

60

شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن

0/005

000,60

60

شرکت عمرانی مسکن گستر

0/005

000,60

60

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

0/005

000,60

60

جمع

100

000,000,200,1

000,000,200,1


 


کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir